Vind ons ook op

Statuten Yael’s Kids Mission

Naam, zetel en rechtsbevoegdheid

Artikel 1 1 De vereniging is genaamd ‘Vereniging vrienden van Yael’s Kids Mission’, hierna te noemen: Yael’s Kids Mission. Zij heeft haar zetel in de gemeente Capelle aan de IJssel. 2 De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 3 De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 76305783 4 De vereniging wil zich laten leiden door Gods Woord. En in dienstbetoon aan de Heere Jezus Christus zijn liefde uit delen aan de kinderen in de sloppenwijken en de onontwikkelde buiten gebieden op de Filipijnen . Dit doen we door vrijwilligers waarmee we als vereniging een samenwerkings verband hebben in staat te stellen om in Woord en daad deze kinderen het evangelie te brengen en om ze allerlei vaardigheden bij te brengen voor de maatschappij.

Duur

Artikel 2 1 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2 Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van 1 januari tot en met 31 december. 3 De vereniging is opgericht op 31 oktober 2019.

Doel

Artikel 3 1 De vereniging heeft als doelstellingen : a Ondersteuning van het ontwikkelings werk en evangelisatie werk van de vrijwilligers genoemd in artikel 1 punt 4 . Locatie en doelgroep, de kinderen in de sloppenwijken en de onontwikkelde buiten gebieden op de Filipijnen. b Het lokaal verlenen van noodhulp als gevolg van orkanen, aardbevingen en vulkaanuitbarstingen (indien noodzakelijk en doelgroep en locatie gerelateerd). C Ondersteuning van de vrijwilligers ter plaatse (indien noodzakelijk). De uitwerking is vastgelegd in het beleidsplan. 2 De vereniging heeft geen winstoogmerk.

Lidmaatschap

Artikel 5 De vereniging is besloten, lid worden kan alleen met toestemming van het bestuur

Einde lidmaatschap

Artikel 6 1 Het lidmaatschap eindigt: a door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; b door opzegging door het lid; c door opzegging door de vereniging; 2 a Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. b wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;

Donateurs

Artikel 8 1 De vereniging kent naast de leden ook donateurs ook wel sympathisanten genaamd. 2 Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door henzelf vastgestelde bijdrage te storten, dan wel incidenteel een bijdrage overmaken aan de vereniging 3 Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

Bestuur

Artikel 9 1 Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen. 2 In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies. (ZIE TOELICHTING)

Bestuursbevoegdheid

Artikel 10 1 Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2 Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. De verplichting is z.s.m. het bestuur aan te vullen.

Vertegenwoordiging

Artikel 11 1 Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 2 De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of te samen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden te samen met een ander bestuurslid.

Rekening en verantwoording

Artikel 12 1 Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2 De penningmeester brengt binnen drie maanden na afloop van het boekjaar middels een jaarverslag op de hoogte over de inkomsten en uitgaven van de vereniging. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. 3 Het bestuur benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden die deel mogen uitmaken van het bestuur.

Geldmiddelen

Artikel 13 1 ontvangen worden giften. 2 Sponsoracties en/of collecten van kerken 2 het streven is om van de giften 20% te reserveren voor een noodfonds (strategische reserve). De uitwerking is vastgelegd in het beleidsplan.

Onkosten vergoeding

Artikel 14 Kosten die gemaakt worden door bestuursleden t.b.v. werkzaamheden voor de verenging, zoals reiskosten, of kosten voor communicatie middelen en andere onkosten worden vergoed door de vereniging.

Opheffing

Artikel 15 1 Bij een besluit tot opheffing van de vereniging, zal het vermogen wat niet meer gebruikt word, overgemaakt worden naar de Stichting Tear Fund.

Statutenwijziging

Artikel 16 1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van het bestuur.

Toelichting:

Samenstelling van het bestuur Voorzitter: Arie Slingerland te Capelle aan de IJssel Secretaris: Eline Baijense te Gameren Penningmeester : Jonathan Buys te Gouda Algemeen leden Catharinus Doornbos te Zwolle Natasja Pruimboom te Lelystad Huibert Arie van der Kuijl te Oud-Beijerland

Deze website gebruikt cookies zonder uw persoonlijke gegevens op te slaan.